Warning: Declaration of ActiveRecord\DateTime::setTime($hour, $minute, $second = NULL) should be compatible with DateTime::setTime($hour, $minute, $second = NULL, $microseconds = NULL) in /home2/virt/speedwaypairs.com/includes/lib/DateTime.php on line 0
Regulamin serwisu

 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego „www.speedwaypairs.com” dostępnego pod adresem www.speedwaypairs.com (dalej: „Serwis”).

2. Administratorem Serwisu jest One Sport sp. z.o.o. z siedzibą i adresem w Toruniu (87-100) przy ulicy Harcerskiej 12/52 o numerze KRS: 0000438362

3. Za pomocą Serwisu osoby fizyczne korzystające z niego (dalej: „Użytkownicy”), mogą nieodpłatnie korzystać z serwisów informacyjnych Administratora i innych usług dostępnych w ramach Serwisu, chyba, że na podstawie dodatkowego regulaminu usługi wyraźnie zastrzeżono, że jest ona świadczona odpłatnie.

4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia lub aplikacji na urządzenia mobilne, za pomocą, których Użytkownik może połączyć się z internetem oraz przeglądać strony internetowe (m.in. Internet Explorer 11, 10, 9 i nowsze, Firefox 25.0, 24.0. 23.0 i nowsze, Chrome:33.0, 32.0, 31.0 i nowsze, Safari 7.0, 6.0, 5.1 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies.

5. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu, która dostępna jes tna podstronie: „Polityka prywatności”). W ramach Serwisu, Administrator może wprowadzać do systemu teleinformatycznego Użytkownika dane niebędące składnikiem usług świadczonych za pomocą Serwisu (tzw. pliki cookies), w zakresie i na zasadach określonych w Polityce prywatności.

6. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, z wyłączeniem danych zamieszczanych przez Użytkownika, należą wyłącznie do Administratora. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

7. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych. Administrator nie bada treści publikowanych w Serwisie przez korzystającego z niego Użytkownika. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych pochodzących od Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi uprawnionym podmiotom dostęp do tych danych lub je usunie.

8. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.


FUNKCJONOWANIE SERWISU

9. Serwis świadczy wobec Użytkowników usługę polegającą na prezentowaniu informacji na temat imprez żużlowych organizowanych przez firmę One Sport sp. z.o.o. oraz inne usługi zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie tych usług zgodnie z Regulaminem następuje z chwilą każdorazowej wizyty Użytkownika w Serwisie, a jej rozwiązanie – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub w przypadku usług wymagających rejestracji – złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z takich usług.

SERWISY INFORMACYJNE

10. Wszelkie prawa do materiałów tekstowych, graficznych (w tym zdjęć, rysunków), audiowizualnych (filmów) i innych treści a także baz danych lub aplikacji zamieszczanych przez Administratora w Serwisie(dalej łącznie: „Treści”), przysługują Administratorowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem w tym zakresie.

11. Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Treści w ramach przeglądania serwisów informacyjnych lub innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Administrator nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek dalszych praw na dobrach niematerialnych do Treści zmieszczonych w Serwisie. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Treści w ramach innych serwisów lub portali internetowych (inaczej, niż poprzez zamieszczenie linka lub w inny sposób niż przewidziano w niniejszym Regulaminie), wykorzystywanie w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób.

12. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości, Administrator wyjaśnia, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkowników do korzystania z Serwisu lub Treści w ramach dozwolonego użytku na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych zastrzeżeniem, że musi ono przebiegać zgodnie z zasadami tam określonymi.

13. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia, Administrator zezwala na zamieszczanie odnośników prowadzących do Treści zamieszczonych w Serwisie w ramach portali społecznościowych w tym portalu Facebook.

14. Jeżeli użytkownik chce nabyć prawo do korzystania z Treści w szerszym zakresie niż przewiduje to niniejszy regulamin powinien w tym celu skontaktować się z Administratorem na adres: r.zielinski@onesport.eu

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest firma One Sport sp. z.o.o z siedzibą i adresem w Toruniu (87-100) przy ulicy Harcerskiej 12/52, o numerze KRS: 0000438362

17. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Dane osobowe są przekazywane jedynie dla użytku Administratora.

18. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych uzyskanych w trakcie działalności Serwisu, w szczególności Administrator stosuje środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2000r., Nr 144, poz. 1204).

19. Dane osobowe Użytkowników chronione są zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich.

REKLAMACJE

20. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora:kontakt@onesport.eu

21. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

22. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

23. Użytkownik otrzyma odpowiedź Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z jakiego wysłana została reklamacja lub na adres zamieszkania wskazany przy złożeniu reklamacji w formie pisemnej.

24. W przypadku konieczności uzupełnienia danych zawartych w reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest wówczas od dnia otrzymania uzupełnienia reklamacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz w siedzibie Administratora.

26. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zmiany bądź zakończenia świadczenia usług w formie określonej w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników oraz przepisów prawa.

27. Regulamin wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku.

Zdjęcia
15.05.2018
SBP 2018 Final Round: Landshut (10.05)
22.04.2018
Speedway Best Pairs - Rzeszów (20.04)
28.03.2018
Speedway Best Pairs - Toruń (25.03)
16.01.2018
Lets Make Speedway Gala 2018
social media

Organizatorzy

OneSport

Host Cities

Torun Rzeszów Landshut

Official Broadcaster

Eurosport

Partnerzy

Auto Frelik Marma Millenium Hall

Sponsorzy

Fogo Power Monster Bauhaus Ekantor.pl Trans MF Starkom

Patronat medialny

WP Sportowefakty.pl Tygodnik ?u?lowy